Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 28.03.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00,

βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας « Μίσθωση μηχανημάτων & προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου αγροτικής οδοποιίας στο Δήμου Δίου – Ολύμπου λόγω των φυσικών καταστροφών από τις πλημμύρες της 15ης – 17ης Νοεμβρίου 2017».  (Εισήγηση Μπαμπανίκας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος).
2. Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και σήμανσης τμημάτων οδού Λιτοχώρου – Πριονίων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
3. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας και μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων – εξουσιοδότηση Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
4. Προγραμματισμός πρόσληψης μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
5. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
6. Λύση και εκκαθάριση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
7. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
8. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2018.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας κληρώσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (εφεξής ΚΗΣΚ) για την επιλογή αναδόχων για δημόσιες συμβάσεις έργων εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000,00 € (εκτός Φ.Π.Α.) μέχρι 31-12-2017. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
10. Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων & εργασιών. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
11. Λήψη απόφασης για λύση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας των ΟΤΑ της περιοχής Ολύμπου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
12. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «εργασίες λειτουργίας & συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)» Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
14. Επιχορήγηση του Συλλόγου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Νέων πόρων.  (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
15. Επιχορήγηση του Συλλόγου «Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Λεπτοκαρυάς Εμμανουήλ Κριαράς». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
16. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, εμβαδού 15.720,90 τ.μ. η οποία αποτελεί τμήμα του αριθμ. 356γ τεμαχίου συνολικού εμβαδού 90.350,90 τ.μ. της Δ.Κ. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου για λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου (beach bar) και παιδικής χαράς. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
17. Υποβολή πρότασης για την ένταξη του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για το έργο με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
18. Υποβολή πρότασης για την ένταξη του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για το έργο με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
19. Λήψη απόφασης προς εξέταση αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού προς επίλυση διαφοράς μετά από άσκηση αγωγής της σύμπραξης μελετητών «Αναστασίου Μανιάτη και Γεωργίας Γιαννετάκη», που αποτελείται από τους: 1) Αναστάσιο Μανιάτη του Δημητρίου, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, κάτοικο Κατερίνης και 2) Γεωργία Γιαννετάκη του Νικολάου, αρχιτέκτονα μηχανικό, κάτοικο Θες/νίκης(εισήγηση Νομική Υπηρεσία). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
20. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
21. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του  Λιτοχώρου στο  Ο.Τ.  26. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
22. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην υπ’ αριθμ. 2β εμβαδού 325,32 τ.μ. στη Δ.Κ. Πλαταμώνα για χρήση χώρου αναψυχής – παιδική χαρά. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση και διάθεση δαπάνης εν όψει του εορτασμού του Πάσχα. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
24. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στην ΠΚΜ για διαβαθμική συνεργασία, προς διενέργεια αυτοψίας από ειδικό επιστήμονα γεωλόγο στα φαινόμενα κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην Δ.Κ. Πλαταμώνα. (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
25. Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας για την εκτέλεση δρομολογίων ενόψει της τουριστικής περιόδου. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
26. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνεργασίες με εταιρείες δημοσίων σχέσεων και συνεργασίες μια διαφημιστικές εταιρείες έτους 2018. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
27. Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών – υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου για τα έτη 2018 και 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
28. Τροποποίηση της αριθμ. 52/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών της Δ.Ε.Υ.ΑΔ.ΟΛ. (Εισήγηση Γρεβενίτης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος).
29. Λήψη απόφασης σε αίτημα που αφορά μισθωμένο δημοτικό ακίνητο (αλλαγή δόσεων πληρωμής μισθώματος από τέσσερες σε μία). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – χώρου στάθμευσης και περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
31. Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 47 οικοπέδου εκτάσεως 400,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστρο» του Ν. Παντελεήμονα στους νόμιμους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου Απόστολου  Καπέτα του Γεωργίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
32. Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 53 οικοπέδου εκτάσεως 325,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστρο» του Ν. Παντελεήμονα στους νόμιμους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου Ντάσιου Πάτρας του Δημητρίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
33. Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 151 οικοπέδου εκτάσεως 302,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστρο» του Ν. Παντελεήμονα στον νόμιμο κληρονόμο του αρχικού δικαιούχου Γεωργίου Μιχωλού του Γρηγορίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
34. Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης  με ΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Share

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *